Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY

Rodzaje i czas trwania ćwiczeń wojskowych

Obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych

Na ćwiczenia wojskowe można powołać:

 1. Żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały kryzysowe;
 2. Żołnierzy rezerwy, na ich wniosek lub za zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się na te ćwiczenia, jeśli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych;
 3. Osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy, które ochotniczo zgłosiły się do odbycia ćwiczeń wojskowych, jeśli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych.

Powołaniu do odbycia ćwiczeń wojskowych podlegają żołnierze rezerwy:

 1. Oficerowie i podoficerowie – począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 63 lata życia;
 2. Szeregowi – począwszy od dnia, w którym kończą 18 lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 55 lat życia, uznani za zdolnych pod względem fizycznym i psychicznym do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju.

Nie podlegają powołaniu na ćwiczenia wojskowe obywatele:

 1. Przeznaczeni do odbycia służby zastępczej lub którzy odbyli tę służbę;
 2. Prowadzący własną kampanię wyborczą – w czasie jej trwania;
 3. Wybrani na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, albo senatora – w czasie trwania kadencji;
 4. Tymczasowo aresztowani lub odbywający karę aresztu, karę pozbawienia wolności, w tym również zastępczą karę pozbawienia wolności, albo orzeczono wobec nich pozbawienie praw publicznych;
 5. Reklamowani od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 6. Posiadający przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek zmilitaryzowanych lub, którzy zostali przeznaczeni do służby w obronie cywilnej, z wyjątkiem:
  • ćwiczeń na stanowiskach, na które przewiduje się nadać im przydziały mobilizacyjne,
  • ćwiczeń przygotowujących rezerwy osobowe na potrzeby wojennego uzupełniania wojsk,
  • kursów przeszkalania kadr rezerwy,
  • kursów przekwalifikowania do innych specjalności wojskowych;
 7. Stale mieszkających za granicą;
 8. Pełniących służbę w charakterze funkcjonariusza lub kandydata na funkcjonariusza w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biurze Ochrony Rządu, Straży Ochrony Kolei, Służby Więziennej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
 9. Kobiety:
  • będące w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu,
  • sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu,
  • sprawujące opiekę nad:
   • dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
   • osobami obłożnie chorymi,
   • osobą, która ukończyła 75 lat życia,
   • osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   • osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   • osobami, zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
    jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom;
 10. Mężczyźni samotnie sprawujący bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym, który nie ukończył 16 lat życia lub został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji albo ukończył 75 lat życia lub jest obłożnie chory, jeżeli nie ma innego pełnoletniego członka rodziny bliższego lub równego stopniem pokrewieństwa obowiązanego do sprawowania tej opieki.

Ćwiczenia wojskowe mogą być odbywane jako:

 1. Jednodniowe;
 2. Krótkotrwałe – trwające od 2 do 30 dni;
 3. Długotrwałe – trwające od 31 do 90 dni;
 4. Rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Żołnierze rezerwy posiadający nadane przydziały kryzysowe:

 1. Odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne;
 2. Mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych;
 3. Mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych;
 4. Na ich wniosek lub za zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

Żołnierze rezerwy, za ich zgodą, w drodze ochotniczego zgłoszenia się, na potrzeby zawarcia kontraktu w celu nadania przydziału kryzysowego, mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe albo długotrwałe.

Na ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołani żołnierze rezerwy i osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w wyniku ochotniczego zgłoszenia się.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierza w rezerwie nie może przekraczać:

 1. Dla szeregowych, którzy:
  • Odbyli zasadniczą służbę wojskową - dwunastu miesięcy,
  • Nie odbyli zasadniczej służby wojskowej - piętnastu miesięcy;
 2. Dla podoficerów - osiemnastu miesięcy;
 3. Dla oficerów - dwudziestu jeden miesięcy.

Ćwiczenia wojskowe odbyte w stopniu szeregowego lub w stopniu podoficerskim zalicza się do łącznego czasu ćwiczeń wojskowych ustalonego dla oficerów.

Czas trwania ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać jednorazowo lub łącznie 90 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Żołnierz rezerwy może odbywać ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin nie więcej niż trzy razy w roku, a pozostałe ćwiczenia raz w roku. Niezależnie od tych ćwiczeń żołnierz rezerwy może odbywać nie więcej niż jeden raz w roku ćwiczenia wojskowe prowadzone w celu sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych.

Odbywanie ćwiczeń wojskowych rotacyjnych:

Żołnierze posiadający przydział kryzysowy odbywają ćwiczenia wojskowe rotacyjne według „Wykazu dni, w których w danym roku kalendarzowym odbywane są przez nich ćwiczenia wojskowe rotacyjne”. Wykaz ten nie obejmuje ćwiczeń wojskowych prowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Wykaz ten sporządzany jest do końca listopada roku poprzedzającego. Z wykazem zostaje zapoznany żołnierz rezerwy za pisemnym potwierdzeniem. Wykaz ten, może być zmieniany za zgodą żołnierza rezerwy, z wyjątkiem zmian wynikających z przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz pełnienia okresowej służby wojskowej.

Żołnierz rezerwy, po zapoznaniu z „Wykazem ……”,  informuje niezwłocznie swojego pracodawcę o dniach, w których będzie odbywał ćwiczenia wojskowe rotacyjne oraz o zmianach w wykazie, a także powiadamia go o powołaniu na te ćwiczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2021 r., poz. 372).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1497).
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. z 2015 r., poz. 307).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 36).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 950).
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.