Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje

W dniu 30 marca 2012r. weszła w życie Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203), która określa:

 • Status weterana działań poza granicami państwa oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa;
 • uprawnienia przysługujące w/w osobom oraz zasady i warunki korzystania z tych uprawnień.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez 60 dni. Weteranem może być również osoba, która na podstawie skierowania brała udział w działaniach poza granicami państwa w ramach grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania  w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

PRZYZNANIE STATUSU WETERANA

Podstawą do przyznania statusu weterana są:

 • Wniosek o przyznanie statusu weterana;
 • Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej (na podstawie wniosku ), w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę lub wojskowego komendanta uzupełnień albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (koszt wydania takiego zaświadczenia to 50 zł).

W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami kraju.

PRZYZNANIE STATUSU WETERANA POSZKODOWANEGO

Podstawą do przyznania statusu weterana poszkodowanego są:

 • Wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego;
 • Zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę lub wojskowego komendanta uzupełnień albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (koszt wydania takiego zaświadczenia to 50 zł);
 • Protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 • Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • Decyzję administracyjną o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej Minister Obrony Narodowej.

Wniosek  wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa

Do decyzji weterana poszkodowanego wpisuje się dodatkowe informacje o procentowym uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa.

W Dowództwie Generalnym RSZ zadania w zakresie opieki nad rodzinami poległych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanymi żołnierzami i pracownikami wojska realizuje pełnomocnik Oddziału Służby Poza Granicami Państwa Zarządu Zasobów Osobowych (J-1) płk Jacek MELA.

Dane kontaktowe:
Dowództwo Generalne RSZ
00-912 Warszawa,
ul. Żwirki i Wigury 103, blok 7A, pok. 6.
Telefony kontaktowe: 261-825- 940, kom. 600-833-322, CM (22) 682-59-40, fax 261-825-636.

Przy DG RSZ został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocowego.

Nr telefonu: 261-825-940, CM (22) 682-59-40.
Telefon czynny jest we wtorki w godz. 15.00— 18.00 oraz w czwartki w godz. 10.00 — 13.00.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu informuje, że w Departamencie Wojskowej Służby Zdrowia działa Psychologiczny Punkt Konsultacyjny (PPK) dla weteranów i weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami państwa i ich rodzin.

Punkt znajduje się w kompleksie Królewska 1 pok. 238.

Czynny jest w godzinach służbowych po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
tel.: 261-879-767, kom 603-958-701 lub 261-879-489, kom. 664-876-271

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl