Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych mogą ubiegać się:

 • żołnierze służby kandydackiej (służba kandydacka stanowi formę przygotowania kandydatów do pełnienia zawodowej służby wojskowej realizowanej w ośrodkach szkolenia);
 • żołnierze rezerwy, w tym żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.

Aktualnie nabór ochotników do zawodowej służby wojskowej realizowany jest – zgodnie z przyjętą w resorcie Obrony Narodowej strategią uzupełniania korpusu szeregowych zawodowych - poprzez pozyskiwanie kandydatów przede wszystkim spośród żołnierzy, którzy odbyli służbę przygotowawczą i posiadają przydziały kryzysowe w ramach NSR.

Niezależnie od źródła naboru, kandydat na szeregowego zawodowego musi spełniać poniższe kryteria:

 • mieć co najmniej 18 lat;
 • posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum;
 • nie być karanym sądownie;
 • posiadać obywatelstwo polskie;
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (o czym orzekają powołane do tego celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Powołanie do zawodowej służby wojskowej reguluje  ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1131) oraz Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1299).

Żołnierzem zawodowym  może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się na:

 • korpus oficerów zawodowych, do którego zalicza się:
  • oficerów młodszych,
  • oficerów starszych,
  • generałów i admirałów;
 • korpus podoficerów zawodowych, do którego zalicza się:
  • podoficerów młodszych,
  • podoficerów,
  • podoficerów starszych;
 • korpus szeregowych zawodowych.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - na czas nieokreślony;
 • do służby kontraktowej - na czas określony w kontrakcie.

Do łącznego czasu trwania służby kontraktowej zalicza się okresy odbywania lub pełnienia innych form czynnej służby wojskowej oraz okresy pełnienia służby w formacjach, o których mowa w art. 17a  "Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych", powołanie do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od 2 do 6 lat, pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się  na okres 2 lat.

Najpóźniej na 3 miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, żołnierz służby kontraktowej może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej. Z inicjatywą zawarcia kolejnego kontraktu albo powołania do służby stałej może wystąpić również dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz służby kontraktowej pełni kontraktową służbę wojskową.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej następuje:

 • do służby stałej - w korpusach oficerów zawodowych i podoficerów zawodowych;
 • do służby kontraktowej - w korpusach oficerów zawodowych, podoficerów zawodowych i szeregowych zawodowych.

Stosunek służbowy żołnierza służby stałej powstaje w drodze powołania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

Stosunek służbowy żołnierza służby kontraktowej powstaje w drodze powołania na podstawie kontraktu zawartego między osobą, która dobrowolnie zgłosiła się do tej służby, a właściwym organem.

KORPUS OFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej oraz osobę, o której mowa w art. 124a ust. 1 pkt 2, mianowanych na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po uzyskaniu przez niego tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Do służby stałej można powołać:

 • oficera służby kontraktowej, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz posiada co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej;
 • oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się:

Żołnierza służby kandydackiej, posiadającego tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej.

Do służby kontraktowej w korpusie oficerów zawodowych można powołać:

Oficera rezerwy, który posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony, a w przypadku gdy stanowisko etatowe jest określone dwoma stopniami wojskowymi posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

KORPUS PODOFICERÓW ZAWODOWYCH

Do służby stałej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

 • podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do służby stałej, oraz co najmniej dobrą ogólną ocenę w ostatniej opinii służbowej;
 • podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada wykształcenie średnie;
  • posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
  • pełnił przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych powołuje się:

Żołnierza służby kandydackiej, posiadającego wykształcenie średnie, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej.

Do służby kontraktowej w korpusie podoficerów zawodowych można powołać:

Podoficera rezerwy, który posiada wykształcenie średnie oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia wojskowego stanowiska etatowego, do którego ma być zaszeregowany po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się:

 • Żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:

 • Żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić zawodową służbę wojskową, oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza).

Zmiana zaszeregowania szeregowego zawodowego do kolejnego wyższego stopnia wojskowego może nastąpić co najmniej po pięciu latach służby na stanowisku służbowym w posiadanym stopniu wojskowym oraz uzyskaniu ogólnej oceny co najmniej bardzo dobrej w ostatniej opinii służbowej. Jeżeli przemawiają za tym potrzeby Sił Zbrojnych, okres służby na stanowisku służbowym w posiadanym stopniu wojskowym może być krótszy, nie mniej jednak niż trzy lata.

Szeregowi zawodowi posiadający świadectwo maturalne, w trakcie swojej zawodowej służby wojskowej, mogą ubiegać się o przyjęcie do wyższej szkoły  oficerskiej lub akademii wojskowej.

Procedury powołania do zawodowej służby wojskowej

Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej  zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych  stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.

W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z ich kwalifikacjami.

Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.

Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenia o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.

Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust.1 ustawy, składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
 • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
 • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku,
 • dokument potwierdzający posiadany przez osobę stopień, o którym mowa w art. 17a ust. 1 ustawy,
 • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowani mają być wyznaczeni po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, kieruje ich do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w  celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołanie do zawodowej  służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru do zawodowej służby wojskowej, wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych dla żołnierzy rezerwy oraz osób, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w korpusach: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych  można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sandomierzu w pokoju nr 7, tel. 261-514-843 lub 261-514-844. email: wkusandomierz(at)ron.mil.pl

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.