Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
PRZYDZIAŁY MOBILIZACYJNE

TRYB NADAWANIA
PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH
I
PRACOWNICZYCH PRZYDZIAŁÓW MOBILIZACYJNYCH

Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.

Pracownikom zatrudnionym w jednostkach wojskowych, a w razie potrzeby również pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców oraz innym osobom niebędącym pracownikami, mogą być nadawane w czasie pokoju pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.

Pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych nie nadaje się osobom, które:

 1. nie ukończyły osiemnastu lat życia;
 2. ukończyły sześćdziesiąt lat życia, z wyjątkiem osób zatrudnionych w jednostce wojskowej, które wyraziły zgodę na nadanie im przydziału;
 3. posiadają nadany przydział kryzysowy lub mobilizacyjny;
 4. są sędziami lub prokuratorami;
 5. są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei lub pracownikami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
 6. są reklamowane od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 7. zostały uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Przydziały mobilizacyjne nadaje się żołnierzom rezerwy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają właściwe wyszkolenie wojskowe albo kwalifikacje odpowiadające określonej specjalności (funkcji) wojskowej;
 2. posiadają odpowiedni stan zdrowia;
 3. nie zamieszkują stale za granicą;
 4. zamieszkują możliwie blisko miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której mają być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Przydziały mobilizacyjne nadaje się w pierwszej kolejności żołnierzom z nadanymi przydziałami kryzysowymi, żołnierzom rezerwy najmłodszym wiekiem, posiadającym najwyższe klasy kwalifikacyjne specjalistów wojskowych, zamieszkałym najbliżej miejsca dyslokacji jednostki wojskowej, do której maja być powołani w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, oraz ochotnikom.

Żołnierzom rezerwy, którzy nie pełnili czynnej służby wojskowej, nadaje się przydziały mobilizacyjne po odbyciu przez nich co najmniej krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych i złożeniu przysięgi wojskowej.

Pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk pracowniczych, określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny, jeżeli:

 1. w przypadku żołnierzy rezerwy — nie przewiduje się ich powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 2. w przypadku pracowników — zajmują stanowiska, na których wymagane są kwalifikacje takie same lub podobne jak na stanowiskach pracowniczych określonych w etacie jednostki wojskowej i występujących w czasie wojny;
 3. w przypadku osób nie będących pracownikami — zamieszkują w pobliżu miejsca dyslokacji tej jednostki wojskowej.

Fakt nadania przydziału mobilizacyjnego żołnierzowi rezerwy wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje w ewidencji wojskowej i książeczce wojskowej tego żołnierza, a dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie dziennym jednostki wojskowej.

Przydziały mobilizacyjne oraz pracownicze przydziały mobilizacyjne nadaje oraz unieważnia wojskowy komendant uzupełnień, działając w porozumieniu z dowódcą jednostki wojskowej.

Nadanie przydziału mobilizacyjnego oraz pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną.

Kartę mobilizacyjną wojskowy komendant uzupełnień doręcza poprzez wezwanie osoby. Kartę mobilizacyjną można także doręczyć w czasie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, a w przypadku pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych - w miejscu pracy.

Żołnierze rezerwy mogą mieć nadane przydziały mobilizacyjne przez łączny okres nie dłuższy niż:

 1. dla szeregowych — 15 lat;
 2. dla podoficerów i oficerów — 20 lat.

Przepisu tego nie stosuje się , jeżeli żołnierze rezerwy wyrazili zgodę na zachowanie tego przydziału lub wojskowy komendant uzupełnień nie ma możliwości nadania przydziałów mobilizacyjnych innym żołnierzom rezerwy, lecz nie dłużej niż do osiągniecia górnej granicy wieku:

 1. oficer, podoficer – koniec roku kalendarzowego, w którym kończy 63 lata życia,
 2. szeregowy – koniec roku kalendarzowego, w którym kończy 55 lat życia.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.