Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Status weterana - 5 kroków

Status weterana

KROK 1. Sprawdź czy brałeś udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej,

KROK 2.  Jeżeli tak, to uzyskaj  zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej, w której ostatnio odbywasz lub pełniłeś służbę lub od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo właściwego kierownika archiwum wojskowego Zaświadczenie stanowi załącznik nr 1 łącznik do rozporządzenia szefa MON z 16 lutego 2012 (Dz.U. z 29.02 z 2012 , poz. 229) w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu.

Zaświadczenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,
 • numer PESEL,
 • nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyłeś,
 • okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,
 • zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

KROK 3. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o tzw. niekaralności

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kosztuje 50 zł. Ustawowy czas oczekiwania na ten dokument o niekaralności to 30 dni, ale  można go otrzymać nawet od reki - zależy to od  sądu, ilości spraw, dobrej woli, itp.)Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

KROK 4. Przygotuj wniosek do  ministra obrony narodowej

Dokumenty przesłane do szefa MON powinny zawierać:

 • wniosek  do Ministra Obrony Narodowej,
 • zaświadczenie o pełnieniu służby poza granicami państwa,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

KROK 5.  Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

 • Minister Obrony Narodowej 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1

Przyznanie statusu weterana następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Legitymację powinniśmy otrzymać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty  uprawomocnienia się decyzji.

Status weterana poszkodowanego 

Status weterana – poszkodowanego  mogą od dnia 30 marca 2012 r. uzyskać osoby, które  brały udział - na podstawie skierowania - w działaniach poza granicami państwa i doznały uszczerbku na zdrowiu  wskutek wypadku.

KROK 1.  Obowiązują identyczne zasady postępowania jak przy ubieganiu się o status  weterana żołnierza (wyżej przedstawione: KROK 1, KROK 2, KROK 3),

KROK 2. Art. 8 ustawy przewiduje, że ponadto podstawą do ubiegania o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są takie dokumenty jak:

 • protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 • decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie;

Do wniosku w sprawie uzyskania statusu weterana poszkodowanego należy załączyć dokumenty wymienione powyżej. Obowiązkowo ksero tych dokumentów musi posiadać adnotację "Za zgodność z oryginałem" - które można uzyskać w kancelarii WKU lub organie kadrowym każdej JW. W ostateczności można udać się do notariusza - który notarialnie potwierdzi zgodność duplikatów z oryginałami.

Dokumenty te należy wysłać listem poleconym na adres:

 • Minister Obrony Narodowej 00-909 Warszawa ul. Klonowa 1

Przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego - żołnierza następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego określa procentową wysokość  uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku  pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań  lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Zgodnie z art. 36 ustawy dokument powinien zawierać wysokość dodatku określonego jako procent podstawy wymiaru, którą stanowi najniższa emerytura. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego powinien zostać przesłany do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.

Należy także pamiętać, że aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień - zwłaszcza dotyczących publicznej służby zdrowia  i kontynuacji leczenia w  kraju - należy jeszcze posiadać legitymację osoby poszkodowanej poza granicami kraju. R.Ch.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl