Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tryb Skrócony

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA W SKRÓCONYM TRYBIE

Zgodnie z dyspozycją art. 98d ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459), czas trwania służby przygotowawczej w przypadku absolwentów szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz członków organizacji pozarządowych, którzy odbyli w tych szkołach lub organizacjach pozarządowych szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanemu w ramach służby przygotowawczej, może być ograniczony stosownie do regulaminu kształcenia tej służby. Wojskowi Komendanci Uzupełnień po przyjęciu wniosku o powołanie do służby przygotowawczej od kandydata, który do wniosku dołączył dokument wydany przez szkolę (organizację pozarządową), o której mowa w art. 98d ust. 3 ustawy, zaświadczający ukończenie szkolenia w zakresie minimum programowego, na wniosku dokonywać będą adnotacji, iż kandydat ten może pełnić służbę przygotowawczą w trybie skróconym.

Powoływanie do szkolenia w ramach służby przygotowawczej w skróconym trybie będzie regulowane w odrębnym trybie, obejmującym informację o liczbach, terminach i jednostkach szkolnictwa wojskowego, w których realizowane będzie takie szkolenie po podjęciu decyzji w sprawie.

Wojskowy Komendant Uzupełnień, informuje kandydata do służby przygotowawczej, który dołączył dokument uprawniający go do odbywania służby przygotowawczej w trybie skróconym, iż w przypadku braku możliwości powołania w tym trybie, może zostać powołany do odbycia tej służby w trybie powszechnie obowiązującym. Fakt stosownego oświadczenia ochotnika w tej sprawie odnotowuje na wniosku i kwalifikuje kandydata do pełnienia służby przygotowawczej w trybie normalnym.

Należy podkreślić, iż okazanie przez kandydata zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie minimum programowego nie obliguje organu wojskowego do powołania go do służby przygotowawczej pełnionej w trybie skróconym, a jedynie daje taką możliwość. Realizacja tego uprawnienia jest ograniczona możliwościami i celowością prowadzenia szkolenia w trybie skróconym w danej szkole wojskowej (ośrodku szkolenia) i uzależniona od decyzji właściwego komendanta w tym zakresie.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości powołania uprawnionego kandydata do służby w trybie skróconym, wojskowi komendanci uzupełnień powołują tych kandydatów na pełny okres trwania cyklu szkolenia.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sandomierzu
Puławiaków 12
27-600 Sandomierz
tel. 261514820
fax. 261514793
wkusandomierz@ron.mil.pl